ประกาศ กองคลัง

ประกาศ กองคลัง

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสุดารันต์ ยิ่งหาญ ม.3

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายกลางหมู่บ้าน  บ้านภูมิขนุน  ม.8

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 11 ข้างโรงเรียนดมวิทยาคาร ตำบลดม

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้า โรงเรียนดมวิทยาคาร หมู่ที่ 11

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก ม.6

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมูที่ 1 คุ้มอาทัน

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภุมิโปน หมู่ที่5 คุ้มหลนองลุน

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสายแก้ว ลำดวนหอม หมู่ที่ 10

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2-12

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มสะแรเลียว  บ้านภูมิโปร ม.5

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมน ดวงพิมพิ์ ม.1

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสตึง หมู่ที่ 4

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 2 บ้านภูมิโพธิ์  ม.9

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายสี่แยกหมวดการทางบัวเชด  หมู่ที่ 2

16.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ห้วยกระทิง  ม.7

17.โครงการเกรดถนนภายในตำบลดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จำนวน 7 สา

18.โครงการขุดลอกสระตา บ้านภูมิโปน ม. 5

19.โครงการขุดลอกหนองปรุ บ้านภูมิโปน  ม.5

20.โครงการขุดลอกห้วยเสน บ้านภูมิพัฒนา ม.12

21.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องกิจการสภา  อบต.ดม