ประกาศราคากลาง

microphone-814015_640
Credit Photo : https://pixabay.com/en/microphone-public-old-weathered-814015/ CC0 Public Domain Free for commercial use No attribution required

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสุดารันต์ ยิ่งหาญ ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ ม.3 สายโพธิ์ทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน บ้านภูมิขนุน ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายล้วน โต๊ะงาม ม.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก ม.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสายแก้ว ลำดวนหอม บ้านสันติสุข ม. 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มสะแรเลียว บ้านภูมิโปร ม.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางรัตนา จรจอม หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมน ดวงพิมพิ์ ม.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 2 บ้านภูมิโพธิ์ ม.9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายสี่แยกหมวดการทางบัวเชด หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ห้วยกระทิง ม.7

โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ

โครงการขุดลอกสระตา บ้านภูมิโปน ม. 5

โครงการขุดลอกหนองปรุ บ้านภูมิโปน ม.5

โครงการขุดลอกห้วยเสน บ้านภูมิพัฒนา ม.12

โครงการปรับปรุงคันสระปรือ บ้านเทพอุดม ม.11

โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.6 ต.ดม

โครงการลงหินคลุก สายระเมี๊ยะ บ้านภูมิพัฒนา หมู่ 12

โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านซีกรูก ม.6

โครงการลงหินคลุกสายโคกประแนด บ้านสนบ หมู่ที่ 3

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนดมวิทยาคาร ม.11

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซองสตึง1 ม.4

โครงการเสริมดินลงหินคลุก สายบ้านนางพุ พานิกุล ม.10

โครงการเสริมดินลงหินคลุก สายบ้านนางพุ พานิกุล ม.10

โครงการเสริมดินลงหินคลุก ซอยสนามกีฬา ม.8

โครงการเสริมดินลงหินคลุก สายบ้านภูมิคดีม.2 ตำบลดม-สายบ้านโคกสมบัติ

โครงการหินคลุก ม.4

โครงการหินคลุก ม.1

โตรงการลงหินคลุก ซอบทิศตะวันออกหมู่บ้าน ม.11

โรงการเกรดถนนภายในตำบล อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จำนวน 7 สาย

โครงการหินคลุก สายตำเปียงกลัน บ้านภูมิโปน ม.5