บทบาทหน้าที่

โครงสร้างส่วนราชการ ประกอบด้วย 4 กองคือ

 1. สำนักงานปลัด ประกอบด้วย
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานนโยบายและแผน
  • งานกฎหมายและคดี
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานส่งเสริมเกษตร
  • งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
  • งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์
  • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 2. กองคลัง ประกอบด้วย
  • งานการเงิน
  • งานบัญชี
  • งานพัฒนาและจัดดเก็บรายได้
  • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  • งานตรวจฏีกาและควบคุมงบประมาณ
  • งานธุรการ
 3. กองช่าง ประกอบด้วย
  • งานก่อสร้าง
  • งานออกแบบและควบคุมอาคาร
  • งานผังเมือง
  • งานประสานสาธารณูปโภค
  • งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
  • งานบริหารการศึกษา
  • งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก