การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางการปฏิบัติงาน

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
  2. ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
  3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  4. การดำเนินการนโยบายทรัพยากรบุคคล

      5. การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การสรรหาและคัดลือกบุคลากร

2. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

6. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลดม

7. การแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลดม

 • การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดม
  1. การประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง โดยผู้บริหารชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

 – การประชุมเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงงประมาณ 2564

 – การประชุมเตรียมงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกองๆ

2. การประชุมของสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม โดยหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ได้นำแนวทางการประชุมใหญ่มาประชุมเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการรับฟังข้อเสนอแนวทาง จาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนัก/กอง เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ

 1. สำนักปลัด
   • การประชุมขี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักปลัด
   • การประขุมประเมินติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังข้อปัญหาและแนะแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักปลัด
 2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   • การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินบุคลากรของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   • การประชุมการเตรียมจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา)
 • กองคลัง
   • การประชุมประเมินเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ita) ประจำปี 2564
 • กองช่าง
   • การประชุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการการดำเนินงาน และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังข้อปัญหาการทำงาน และร่วมหาแนวทางแก้ไข

3. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน และยกย่องเชิดชูการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

4. การสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน

     • ภาพการใส่ชุดกากี (ชุดราชการทุกวันจันทร์)
     • ภาพการใส่ชุดไทยทุกวันศุกร์ของสุดสัปดาห์
     • ภาพการใส่ชุดกีฬาทุกวันพุธ
     • ภาพการดำเนินการตามหลัก 5 ส

5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม

 • กิจกรรมพิธีสมโภชและสักการะอนุเสาวรีย์พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ  ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสมโภชและสักการะอนุเสาวรีย์พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดม ร่วมงานเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร สร้างจิตสำนึกวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม

 • กิจกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา) ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา) ในวันที่ 5,12, 19, 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมจัดกิจกรรมออกร้าน การแสดงและการประกวดสวดสรภัญญะ โดยมีทั้งนักเรียน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก