การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางการปฏิบัติงาน

    1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
    2. ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
    3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    1. การดำเนินการนโยบายทรัพยากรบุคคล

      5. การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การสรรหาและคัดลือกบุคลากร

2. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

6. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลดม

7. การแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลดม

8. คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ