การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน และยกย่องเชิดชูการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี