การสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน

  • ภาพการใส่ชุดกากี

  • ภาพการใส่ชุดไทยทุกวันอังคารของสัปดาห์
  • ภาพการใส่ชุดกีฬาทุกวันพุธ
  • ภาพการดำเนินการตามหลัก 5 ส