การประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง

การประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง โดยผู้บริหารชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

การประชุมเตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

วันนี้เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้มีการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีสาธารณสุขอำเภอสังขะ สำนักงานควบคุมโรคอำเภอสังขะ โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม องค์การบริหารส่วนตำบลดม ฝ่ายปกครองตำบลดม และคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต.ดม ร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติปิดหมู่บ้าน บ้านภูมิโปน หมู่ที่5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์### เพื่อให้หน่วยสาธารณสุขเข้าพื้นที่ทำงานเชิงรุก ตรวจคัดกรอง คัดแยกกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยออกจากกัน พร้อมรับตัวเข้ารับการรักษาต่อไป

การประชุมเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงงประมาณ 2564

 การประชุมเตรียมงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกองๆ