การประชุมของสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

การประชุมของสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม โดยหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ได้นำแนวทางการประชุมใหญ่มาประชุมเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการรับฟังข้อเสนอแนวทาง จาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนัก/กอง เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ

 • สำนักปลัด
   • การประชุมขี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักปลัด
    • การประขุมประเมินติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังข้อปัญหาและแนะแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักปลัด
 • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   • การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินบุคลากรของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   • การประชุมการเตรียมจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา)
 • กองคลัง
   • การประชุมประเมินเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ita) ประจำปี 2564
 • กองช่าง
   • การประชุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการการดำเนินงาน และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังข้อปัญหาการทำงาน และร่วมหาแนวทางแก้ไข