โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดม นำโดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดม การนำต้นไม้ยืนต้นมาปลูกบริเวณสระปรือ ประกอบไปด้วย ไม้สักทอง กล้าไม้พยุงไทย กล้าไม้ประดู่ กล้าไม้ยางนา กล้าไม้ตะเคียนทอง กล้าไม้มะฮอกกานี
อ่านเพิ่มเติม โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสตึง ม.4 – บ้านอามุย ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านภูมิโปน – บ้านออดและสายโอรกลัน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลดม นำโดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล อสม.ประจำหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีน ดำเนินการออกฉีดวัคซีนหมา-แมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 19-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เพื่อช่วยลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยง
อ่านเพิ่มเติม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565
อ่านเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลดม หมู่ที่ 1-12 ตำบลดม ตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางพร สาระ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายหน้า รร.ศรีมงคล – สายบ้าน นางบัวลา สินสาม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...