หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร
แผนที่ตำบล
เบอร์โทรศัพท์
แจ้งเตือนสาธารณภัย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดม

หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว
กระดานถาม - ตอบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ดม ขอเชิญประหยัดน้ำ
สำนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการและอาคารสูง

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลดม 55 - 57

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลดม 56 - 58

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลดม 57 - 59

อบต.ดม
รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (งบสิ้นปี)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลดม 2553 - 2557
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2553 - 2555
15 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม
ขั้นตอนการปฏบัติงานด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 55 - 57

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 56 - 59

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

แผนยุทธศาสตร์ ตำบลดม พ.ศ. 2552 - 2556

แผนยุทธศาสตร์ ตำบลดม พ.ศ.2555 - 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553

รายงานทางการเงิน รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2553

รายงานทางการเงินรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2554

รายงานทางการเงินรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2555

แผนดำเนินงาน ปี 54

แผนดำเนินงาน ปี 55

แผนพัฒนาสามปี อบต.ดม 54 - 56

แผนพัฒนาสามปี อบต.ดม 55 - 57

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดม 2555-2559

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555-2557

แผนอัตรากำลังดม 3 ปี 52-54 ปรับครั้งที่ 2

แผนอัตรากำลังลูกจ้างดม 4 ปี 52 - 55 ปรับปรุงที่ 3

สำเนารายงานการประชุม 55
คำแนะนำในการชำระภาษี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2553

การติดตามและประเมินผลแผน 2555 แบบที่ 1

การติดตามและประเมินผลแผน 2555 แบบที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผน 2555 แบบที่ 3

แผนการจัดหาวัสดุ
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น

ประกาศ คำสั่ง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 2 3

แผนภูมิขั้นตอนระยะการปฏิบัติงาน

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter

องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
Tel 044 - 148265-6
e - mail : thanuson2@hotmail.com | tambondom@hotmail.com