หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร
แผนที่ตำบล
เบอร์โทรศัพท์
แจ้งเตือนสาธารณภัย
หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว
กระดานถาม - ตอบ

สำนักงานปลัดฯ

 

นางสาวมยุรี สุวรรณราช

 

นักบริหารงาน อบต. 7

 

ปริญญาโท

 

นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ปริญญาตรี

 

 

ว่าง

 

นักพัฒนาชุมชน

 

ปริญญาตรี

 

นายพิศาล ตุ้มนาค

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

ปริญญาตรี

 

นายธนูศร ทองเบ้า

 

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ปริญญาตรี

 

นางสุพิชญา น้องดี

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

ปริญญาตรี

 

นายณรงค์ ยิ่งสุด

 

นักการภารโรง

 

ม.6

 

นายวิม แก้วสว่าง

 

ดูแลปราสาทภูมิโปน

 

ป.6

 

นายอภิชาติ ศิลางาม

 

ดูแลปราสาทภูมิโปน

 

อวท.

 

นายชยางกูร กงแก้ว

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

ปริญญาตรี

 

นางสาวนิตยา ยิ่งสุด

 

ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป

 

ปริญญาตรี

 

นายกำชัย อุดมพัวไพโรจน์

 

พนักงานขับรถยนต์

 

ปวส.

ภูวนาท

 

นายภูวนาท ตุ้มทอง

 

พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

 

ปริญญาตรี

ส่วนการคลัง

 

ว่าง

 

นักบริหารงานคลัง

 

 

 

นางสาวขนิษฐา ใจยุติธรรม

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

ปริญญาตรี

 

นางนภัสสร จันทบาล

 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ปริญญาตรี

 

นางสาวสุระนา ดีมาก

 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

ปริญญาตรี

 

นางปวินตรา มหามาตร

 

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ปริญญาตรี

ส่วนโยธา

 

 

ว่าง

 

นักบริหารงานช่าง

 

-

 

นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ

 

นายช่างโยธา 3

 

ปวส.

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายบุญเกิด มณฑล

 

นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา

 

ปริญญาตรี

 

นางกุลิสรา ยิ่งหาญ

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านภูมิสวาย

 

ปริญญาตรี

 

นางสาวดวงแข ยอดรัก

รักษาการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านสตึง

 

ปริญญาตรี

 

นางสาวญานิกา ยวนจิตร

 

รักษาการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านภูมิโปน

 

ปริญญาตรี

 

นางสาวแววดาว มงคล

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านสตึง

 

 

ม.6

 

นางสาววณิชญา คำเสมอ

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านภูมิสวาย

 

 

ปวส.

 

นางสาวพรณภา มีรี

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านภูมิสวาย

 

ม. 6

 

นางสาวพัชรี มณฑล

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านสตึง

 

ปริญญาตรี

 

นางสาวภัทราภรณ์ สีดาหอม

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านภูมิโปน

 

ปริญญาตรี

 

นางสาวเสาวิตรี ระบือนาม

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านภูมิสวาย

 

ปริญญาตรี

 

นางวิลาวัณย์ ปัดภัย

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านภูมิโปน

 

 

ม.6

องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
Tel 044 - 148265-6
e - mail : thanuson2@hotmail.com