หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร
แผนที่ตำบล
เบอร์โทรศัพท์
แจ้งเตือนสาธารณภัย
หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว
กระดานถาม - ตอบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม จำนวน 24 คน

ที่

ภาพ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

1

 

นายสุทัศน์ พระงาม

 

ประธานสภา อบต.ดม

/

สมาชิก สภา อบต.ม. 9

 

2

 

นายนิราช จำนงรักษ์

 

รองประธานสภา อบต.ดม

/

สมาชิก สภา อบต.ม. 11

 

3

 

 

 

เลขานุการสภา อบต.ดม

/

สมาชิก สภา อบต.ม. 9

 

4

 

นางสุวรรณี ตุ้มทอง

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 1

 

5

 

นายล้น พิกุลทอง

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 1

 

6

 

นางอภิญญา อุตราศรี

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 2

 

7

 

นายสนอง สุขอุ้ม

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 2

 

8

 

นายอาทิตย์ ปัดภัย

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 3

 

9

 

นายทาน อุดมเดช

 

สมาชิก สภา อบต.ม.3

 

10

 

นายเสถียน เลื่อนทอง

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 4

 

11

 

นายอดุลย์ บุญแต่ง

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 4

 

12

 

นายทศ แม่นผล

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 5

 

13

 

นายอาทิตย์ ชาติสันติกุล

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 5

 

14

 

นายยาน ปุ่มแก้ว

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 6

 

15

 

นายเสาเพ็ญ บุญสอน

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 6

 

16

 

นายพลอย คงบุญมี

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 7

 

17

 

นายสรอน วงษ์มี

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 7

 

18

 

นายสุนันท์ ยีรัมย์

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 8

 

19

 

นายช่วย บุญเนื่อง

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 9

 

20

 

นายสถิตย์ ม่วงละออ

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 10

 

21

 

นายสุทัศน์ ศิริไสย

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 10

 

22

 

นายประหยัด ผลแม่น

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 11

 

23

 

นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 12

 

24

 

นายชาคร นันทา

 

สมาชิก สภา อบต.ม. 12

       

องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
Tel 044 - 148265-6
e - mail : thanuson2@hotmail.com